Regulamin

Regulamin realizacji zamówień i zapytań ofertowych.

1.Podmiotem odpowiedzialnym realizujacym zamówienia jest GIFTMAX Mariusz Domanowski , 26-600 Radom ul Słowackiego 46 ,NIP 661 214 60 86    Regon 260787079, Organ Rejestrujący  Dz.Gosp  -Urząd Miejski w Radomiu  , zwanym dalej Zleceniobiorcą.

2.Zamówienie produktu jest realizowane  po  zaakceptowanej przez Państwa wizualizacji i wpłacie zaliczki. Akceptacja wizualizacji produktu jest przyjmowana tylko w formie pisemnej na adresy mailowe podane w zamówieniu.

2a. Firma Giftmax Mariusz Domanowski  realizuje  zamówienia tylko dla podmiotów  gospodarczych, jednostek administracji publicznej, szkół, uczelni ,fundacji i podmiotów posiadających osobowość prawną.

2b. Zamówienia dla jednostek budżetowych, administracji publicznej, szkół, uczelni i fundacji realizowane są bez zaliczki.

3.Warunki płatności dla pozostałych podmiotów:  50 % zaliczka po potwierdzeniu zamówienia i akceptacji wizualizacji, pozostała część płatna przed wysyłką produktów przelewem lub pobranie w firmie kurierskiej.

4.Termin realizacji: 1-14 dni roboczych / w zależności od  rodzaju produktu-prosimy potwierdzać z biurem handlowym/ od czasu potwierdzenia zamówienia   , akceptacji wizualizacji i wpłaty zaliczki.

5.Koszt transportu DPD lub FEDEX  : po stronie Zamawiającego.

6.Zleceniodawca  upoważnia  Zleceniobiorcę – firmę GIFTMAX Mariusz Domanowski-  do wystawienia faktury VAT  bez jego podpisu.

7.Termin realizacji rozpoczyna się wraz z momentem akceptacji zamówienia, projektu graficznego oraz  wpłaty zaliczki 50 % wartości zamówienia brutto.

8.Realizacja projektu graficznego odbywa się  po przesłaniu przez zamawiającego materiałów  reklamowych, plik w wersji wektorowej CDR, EPS, PDF.

9.Po  wpłacie  zadatku Zleceniodawca nie ma prawa odstąpienia od umowy jeśli zakup  dotyczy  produktów znakowanych logiem klienta.

10.Kwestie  sporne  wynikające  z realizacji  zamówienia  rostrzygane są  w Sądach właściwych dla  adresu  Zleceniobiorcy.

11.Zleceniobiorca  zastrzega sobie prawo  do wypełnienia reklamacji towaru w terminie 30 dni od daty zwrotu towaru.

12.Produkty reklamowe oferowane przez GIFTMAX Mariusz Domanowski objęte są 7 dniową gwarancją instalacyjną.

13.Zleceniobiorca nie odpowiada za nieterminowe przesyłki firm kurierskich. Zleceniodawca uprawnia GIFTMAX Mariusz Domanowski. do użycia znaku towarowego, nazwy, {logo}). Zleceniodawca oświadcza,iż znak  towarowy,nazwa, logo przekazane przez zleceniodawcę w celu realizacji zamówienia,są wolne od praw osób trzecich, w tym praw autorskich i pokrewnych oraz praw osobistych, ani też nie naruszających  tych praw. Nie naruszają prawa, dobrych obyczajów, a ich publikacja nie  będzie stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zleceniodawca oświadcza, iż ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność, za materiały przekazane do realizacji zamówienia, w tym za wynagrodzenia twórców z tytułu majątkowych praw autorskich oraz że przejmuje na siebie wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich i organizacji zarządzania prawami autorskimi z tego tytułu zgłoszone wobec GIFTMAX Mariusz Domanowski.

14.Podmiot gospodarczy przesyłający zapytanie ofertowe na dowolny adres mailowy firmy Giftmax Mariusz Domanowski, wyraża zgodę na przetwarzanie danych, kontakt telefoniczny i mailowy działu handlowego Giftmax Mariusz Domanowski, celem konsultacji reklamowych, prezentacji oferty firmy i aktualnych promocji. Administratorem Państwa danych osobowych jest Giftmax Mariusz Domanowski z siedzibą przy ul. Słowackiego 46, 26-600 Radom.

15.Informacje RODO.
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że realizacja umowy, którą  z Państwem zawarliśmy wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy nie byłoby możliwe.
Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest firma Giftmax Mariusz Domanowski  z siedzibą w  Radomiu, 26-600 Radom  ,  ul. Słowackiego 46       
Przetwarzamy i będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście, bądź pozyskaliśmy z ogólnodostępnych źródeł publicznych, w związku z intencją zawarcia umowy sprzedaży. Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy. Jeśli jesteście Państwo podmiotem z którym nie doszło do zawarcia umowy z podmiotem Giftmax Mariusz Domanowski , Państwa dane będą przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych. Giftmax Mariusz Domanowski  gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza, prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania.
Firma Giftmax Mariusz Domanowski  będzie przetwarzać dane osobowe pozyskane od Państwa ze źródeł publicznych bądź z ogólnodostępnych źródeł publicznych, w związku z intencją zawarcia umowy sprzedaży. Wszelkie pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób legalny.

16.Pełna oferta dostępna na htpp://www.giftmax.pl

17.Rachunek bankowy GIFTMAX Mariusz Domanowski :SANTANDER BANK POLSKA 27 1090 2688 0000 0001 2396 3800

 Zapraszamy do współpracy.

Zaufali nam:

Copyright © Giftmax

Translate »